Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 
19/12/2018 
 

    Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018 theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh và triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018, đồng thời xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để lấy ý kiến góp ý thống nhất của các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và UBND các huyện, thành phố trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

    Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị:
    1. Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (đồng thời là lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành, Mặt trận và các Hội, đoàn thể) và UBND các huyện, thành phố góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018 và dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
    2. Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp trước ngày 26/12/2018 (góp ý bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo), đồng thời gửi tệp văn bản góp ý theo địa chỉ email: xuanhaostp@ninhthuan.gov.vn, để tổng hợp, hoàn chỉnh các dự thảo. (Thông tin liên hệ Phòng Nghiệp vụ 1 theo số điện thoại 0259.3921997)
    Sau ngày 26/12/2018, nếu như thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, UBND các huyện, thành phố không có văn bản góp ý (hoặc ý kiến phản hồi khác), thì xem như đã thống nhất với các dự thảo Báo cáo, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
    3. Có 03 Phụ lục kèm theo Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018, 03 Phụ lục này đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, tại Mục Hội đồng PBGDPL\Tin Hội đồng PBGDPL. Đề nghị các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, UBND các huyện, thành phố tra cứu, cập nhật thêm thông tin và góp ý (nếu có).
Rất mong các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện bảo đảm theo đề nghị nêu trên, để kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện./.
(Phụ Lục)

PBGDPL 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(22/11)
(17/10)