Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội III của Công đoàn viên chức tỉnh và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
24/08/2017 
 

Kính gửi: Các đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp.

    Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐCS ngày 19/4/2017 của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022; Công văn số 95/CĐVC ngày 22/5/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc góp ý Báo cáo Đại hội III của Công đoàn viên chức tỉnh và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
    Ban chấp hành Công đoàn Sở đề nghị các đoàn viên tham gia góp ý các dự thảo và gửi ý kiến góp ý về Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết (qua đồng chí Mang Văn Thành - Ủy viên) chậm nhất ngày 30/8/2017 để tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Đại hội./.
    (Tài liệu góp ý dự thảo Báo cáo Đại hội III của Công đoàn viên chức tỉnh và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở) 
    (Dự thảo Báo cáo)
    (Điều lệ)

Công đòan STP 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(05/03)