Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 
19/09/2017 
 

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 3067/VPUB-NC ngày 18/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh.
    Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung đề nghị tại Công văn số 9831/VPCP-KSTT ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.
     Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương bẳng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/9/2017; đồng thời gửi về địa chỉ: kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn, để Sở Tư pháp tổng hợp gửi về Văn phòng Chính phủ và báo cáo Ủy ban nhân tỉnh theo quy định.
    Trân trọng cảm ơn./.

(ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU)

KSTTHC 
Tin đã đưa
(03/06)
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(05/03)