Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
V/v góp ý Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 
03/06/2020 
 
PBGDPL 
Tin đã đưa
(10/03)
(10/12)
(15/05)
(15/05)
(15/05)
(27/03)
(19/12)
(06/03)
(05/03)
(04/01)