Nhập từ khóa...Tìm kiếm
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP QUY
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực gia thông đường bộ và đường sắt
07/2019/TT-BTP 12/12/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
số 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
03/2019/TT-BTP 20/03/2019 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
08/2018/TT-BTP 20/06/2018 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
03/CT-TTg 19/01/2018 Chỉ thị về Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
1355/QĐ-TTg 29/11/2017 Ban hành Kế họach triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
4536/KH-UBND 31/10/2017 Kế họach triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
70/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp và thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
10/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
12/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13
Luật số 11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý
14/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ