Nhập từ khóa...Tìm kiếm
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP QUY
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
03/2019/TT-BTP 20/03/2019 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
08/2018/TT-BTP 20/06/2018 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
03/CT-TTg 19/01/2018 Chỉ thị về Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
1355/QĐ-TTg 29/11/2017 Ban hành Kế họach triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
4536/KH-UBND 31/10/2017 Kế họach triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
70/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp và thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
10/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
12/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13
Luật số 11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý
14/2017/QH14 20/06/2017 LUẬT Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
699/QĐ-BTP 22/05/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
06/2017/TT-BTP 16/05/2017 Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
số 619/QĐ-TTg 08/05/2017 Quyết định ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
05/2017/TT-BTP 20/04/2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2013/TT-BTP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
22/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định về Hòa giải thương mại
01/2016/QH14 17/11/2016 Luật Đấu giá tài sản 2016