Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV 
07/03/2019 
 

    Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa IV, Quốc hội đã thông qua 09 luật gồm: Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Các Luật, Nghị quyết đã được thống qua nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ¬- xã hội và hội nhập quốc tế. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; việc phê chuẩn CPTPP có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm hoàn tất quy trình pháp lý để bảo đảm Hiệp định sớm có hiệu lực, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

    Bên cạnh đó, xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thông tin, tuyên truyền đến cán bộ và Nhân dân về Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận về lãnh đạo thực hiện thắng lợi tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh và nhất là các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 744/UBND-TCDNC ngày 01/3/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa IV; Chỉ thị số 53-CT/TU và Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X, nhằm thực hiện đầy đủ, trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai đầy đủ, kịp thời các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Chỉ thị số 53-CT/TU và Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X; góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo và phân công cụ thể cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu triển khai, tổ chức quán triệt các văn bản Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X, phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn cụ thể. Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng, đối tượng, phạm vi ảnh hưởng, tác động của các văn bản Luật, Nghị quyết, nhất là các văn bản Luật, Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân./.

Thanh Thủy 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)
(17/10)