Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC PBGDPL; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 
01/03/2019 
 

    Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 27/02/2019, phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; một số nội dung chính của Kế hoạch đó là:
    1. Đối tượng: các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. 
    2. Hình thức khen thưởng:
    - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.
    3. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng: chậm nhất đến hết ngày 01/12/2019 (quá thời hạn nêu trên không được xét khen thưởng).
    4. Về số lượng khen thưởng: 10 tập thể và 10 cá nhân (chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm theo dõi, phát hiện để kịp thời đề nghị xét khen thưởng cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tại cơ sở). 
    5. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện thành, phố có Kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch phát động phong trào thi đua và có đăng ký những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2019; gửi cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) chậm nhất vào ngày 28/02/2019 (quá thời gian này xem như đơn vị không đăng ký thi đua và sẽ không được xét khen thưởng năm 2019)./.

Thanh Thủy 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)
(17/10)