Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Tờ trình về việc xin ý kiến bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra kiêm Chánh văn phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ 1, Trưởng phòng nghiệp vụ 2 thuộc Sở Tư pháp 
09/07/2020 
 
Thanh tra