Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
THÔNG BÁO Về việc cập nhật danh sách đấu giá viên  (02/11/2016)

    Thực hiện khoản 1 Điều 19 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
    Sở Tư pháp cập nhật danh sách đấu giá viên Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt tại Ninh Thuận, địa chỉ trụ sở số 04 đường Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng  (02/11/2016)

    Thực hiện Công văn số 3703/BTP-BTTP ngày 21 tháng 10 năm 2016 về việc chuẩn bị tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai;
    Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai do Bộ Tư pháp tổ chức:

THÔNG BÁO Về việc ghi tên đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên  (07/04/2016)

THÔNG BÁO
Về việc ghi tên đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên
hành nghề tại Phòng công chứng số 1, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với UBND phường Văn Hải  (07/04/2016)

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra
đối với UBND phường Văn Hải

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý  (19/06/2015)

    Thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, hợp đồng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2014, trong đó Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp được giao biên chế 22 người. Hiện nay, đã có 20 biên chế, đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 02 biên chế. 
    Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý, với các nội dung sau đây:

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015  (19/06/2015)

    Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh;
    Nhằm tinh giản nội dung về thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp.

HUYỆN NINH HẢI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  (19/06/2015)

    Năm 2014, thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung Đảng (khóa XI), về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân".

NHỮNG ĐIỂM MỚI THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ TỪ HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI  (19/06/2015)

    Ngày 06/12/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Ninh Thuận năm 2014; kết quả của hội thi có những điểm mới thiết thực và hiệu quả …

BÁO CÁO Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  (19/06/2015)

          ỦY BAN DỰ THẢO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
                                                             Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO
Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999  (19/06/2015)

    Sáng ngày 03/01/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 10/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 90 đại biểu là lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và Thủ trưởng, các Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra cấp tỉnh, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Thủ trương, các Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

HUYỆN NINH HẢI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT  (19/06/2015)

    Năm 2012, Phòng Tư pháp huyện Ninh Hải chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), thông qua nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, Hội thi tìm hiểu pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền Luật Khiếu nại - Tố cáo; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Thanh tra; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật An toàn giao thông; Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm về ma túy, HIV/AIDS... đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1  (19/06/2015)

    Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Thuận (nay là Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận được UBND tỉnh Ninh Thuận thành lập theo Quyết định số 38 QĐ/UB-NT ngày 14/5/1992. Kể từ ngày 01/7/2007 tổ chức và hoạt động của Phòng Công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng số 82/2006/QH 11 ngày 29/11/2006.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012  (19/06/2015)
Bộ luật Lao động là văn bản luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm những chế định điều chỉnh các quan hệ về lao động và các quan hệ liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong các giai đoạn.
LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012, CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO NHÂN DÂN  (19/06/2015)
    Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động có tổ chức, có mục đích có tính định hướng tác động lên các đối tượng được giáo dục nhằm làm hình thành ở họ tri thức, tình cảm đối với pháp luật và có hành vi xử sự phù hợp với pháp luật hiện hành.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHIẾU NẠI NĂM 2011 SO VỚI  (19/06/2015)
Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 11-11-2011 và đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01-7-2012. So với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Khiếu nại, tố cáo) thì Luật Khiếu nại năm 2011 (sau đây gọi tắt là Luật Khiếu nại) có những điểm mới sau.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2011 SO VỚI  (19/06/2015)
Luật Tố cáo năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 11-11-2011 và đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01-7-2012. So với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Khiếu nại, tố cáo) thì Luật Tố cáo năm 2011 (sau đây gọi tắt là Luật Tố cáo) có những điểm mới sau.