Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Tin hoạt động Hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP(11/09/2017)

    Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017; gồm 06 Chương và 44 Điều với một số nội dung cơ bản như sau: