Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2010  (19/06/2015)

    Chiều ngày 03/01/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính; đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính có hơn 120 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

NHỮNG ĐIỂM NỘI BẬT TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN NĂM 2012  (19/06/2015)
Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Sở Tư pháp Ninh Thuận đã chủ động xây dựng chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục năm 2012 phù hợp với nhiệm vụ công tác Ngành Tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tình hình thực tế tại đơn vị. Vì vậy, năm 2012, Sở Tư pháp Ninh Thuận đã triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu chương trình công tác trọng tâm và đạt kết quả vượt trội trên một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặt ra như: