Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
TRẠI GIAM SÔNG CÁI TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP  (19/06/2015)

TRẠI GIAM SÔNG CÁI TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013 CHO PHẠM NHÂN

CÔNG TÁC RÀ SOÁT HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC THÔN, KHU PHỐ VÀ THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CÁC BẢN CAM KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN MỘT SỐ NỘI DUNG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC  (19/06/2015)

    Hương ước, Quy ước trong các thôn, khu phố là một loại văn bản quy phạm xã hội, trong đó quy định những quy tắc xử sự chung trong cộng đồng dân cư, do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư đó, nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và những truyền thống văn hóa trên địa bàn trong các cộng đồng dân cư là những làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư (gọi chung là khu dân cư), góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2010  (19/06/2015)

    Chiều ngày 03/01/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính; đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính có hơn 120 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

NHỮNG ĐIỂM NỘI BẬT TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN NĂM 2012  (19/06/2015)
Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Sở Tư pháp Ninh Thuận đã chủ động xây dựng chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục năm 2012 phù hợp với nhiệm vụ công tác Ngành Tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tình hình thực tế tại đơn vị. Vì vậy, năm 2012, Sở Tư pháp Ninh Thuận đã triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu chương trình công tác trọng tâm và đạt kết quả vượt trội trên một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặt ra như: