Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH  (06/01/2017)

    Về nội dung:  Sự kết hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác vận động quần chúng nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH HÙNG – PHÓ BAN DÂN TỘC TỈNH  (06/01/2017)

    Về nội dung: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TIẾN HƯNG- PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH  (06/01/2017)

    Về nội dung: Một số vấn đề về nâng cao chất lượng và hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CÔNG AN TỈNH  (06/01/2017)

    Về nội dung: Hình thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp cho từng đối tượng (người dân nông thôn, thanh thiếu niên); địa bàn (khu vực có phức tạp về an ninh trật tự) và dự kiến triển khai các dự án lớn.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH  (06/01/2017)

    Về nội dung: Công tác phối hợp của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Công an tỉnh, BCH quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác tuyên truyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải pháp trong thời gian tới.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ANH LINH- PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   (06/01/2017)

    Về nội dung: Công tác giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên, là trọng tâm, là chiến lược, là mục tiêu lâu dài cần hướng đến của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP  (06/01/2017)

    Về nội dung: Có cần thiết đưa ra chỉ tiêu mỗi Báo cáo viên pháp luật (BCVPL) tỉnh, cấp huyện mỗi năm ít nhất phổ biến từ 03 văn bản pháp luật hay nhiều hơn, tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) cấp xã mỗi năm ít nhất phổ biến 02 văn bản pháp luật hay nhiều hơn.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN A- CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA TỈNH  (06/01/2017)

    Về nội dung: xã hội hóa và đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  (06/01/2017)
    Về nội dung: Kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN PHÚ - UV BTV THÀNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHPBGDPL THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM  (06/01/2017)

    Về nội dung: Sự cần thiết củng cố, kiện toàn lại Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện; đề xuất giải pháp, về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, thành viên Hội đồng, kinh phí hoạt động, sự phối hợp….. để Hội đồng PHPBGDPL hoạt động hiệu quả, thiết thực?

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH PHƯỚC  (06/01/2017)

    Về nội dung: Sự cần thiết củng cố lại báo cáo viên pháp luật cấp huyện, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, đối tượng, phương pháp hoạt động.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH DINH , TP PHAN RANG - THÁP CHÀM  (06/01/2017)

    Về nội dung: Làm thế nào để đa dạng hóa và xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THÀNH HẢI, TP PHAN RANG - THÁP CHÀM  (06/01/2017)

    Về nội dung: Kinh nghiệm và giải pháp để công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HẢI, HUYỆN NINH PHƯỚC  (06/01/2017)

    Về nội dung: Công tác hòa giải ở cơ sở cần có những giải pháp gì để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Kinh nghiệm thực tiễn qua việc hòa giải ở địa phương.

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN SƠN, HUYỆN NINH SƠN  (06/01/2017)

    Về nội dung: “Kinh nghiệm và giải pháp kiểm tra hoạt động của từng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, việc đánh giá hoạt động của Tuyên truyền viên qua báo cáo từng quý, 06 tháng, năm để báo cáo cho Chủ tịch HĐPHPBGDPL cấp huyện hoặc CT.UBND cấp xã theo dõi, chỉ đạo”

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÁNH HẢI, HUYỆN NINH HẢI.  (06/01/2017)

    Về nội dung: Tiêu chuẩn, số lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật

KE HOACH PHAT ĐONG THI ĐUA VE CONG TAC TUYEN TRUYEN 2016  (17/11/2016)

    Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 với những nội dung sau:

KẾ HOẠCH Hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2016  (30/09/2016)

    Thực hiện Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016; Công văn số 3115/BTP-PBGDPL ngày 12/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016. 
    Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015  (19/06/2015)

 UBND TỈNH NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 Số: 236/KH-HĐPBGDPL

 Ninh Thuận, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 
KẾ HOẠCH
Phát động thi đua về công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015  (19/06/2015)
    Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tiếp tục thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
    Ngày 19/01/2015 Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (viết tắt Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) ban hành Kế hoạch Số: 251/KH-HĐPBGDPL về công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2015 với những nội dung sau: