Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
BÁO CÁO Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017  (22/01/2018)

    Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; các Chương trình, Kế hoạch, Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 với những nội dung trọng tâm như sau:

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018  (22/01/2018)

    Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 như sau:

Ban Dân tộc ban hành Kế họach Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở… năm 2018  (17/01/2018)

    Ngày 15/01/2018 Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế họach số 09/KH-BDT về Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cần pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018
    (Đính kèm Kế họach)

NHỮNG BÀI THAM LUẬN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017  (15/11/2017)

    Ngày 9/11 được công bố là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày pháp luật đã và đang thẩm thấu trong đời sống, đến với từng người dân, trở thành sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng; tích cực đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy nhân tố tích cực con người trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4066/KH-UBND ngày 29/9/2017 về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật vào chiều ngày 10/11/2017 tại Sở Tư pháp. Lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì buổi Tọa đàm.

BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN  (07/11/2017)

    Thực hiện Công văn số 5008/BTP-VP ngày 31/10/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin; sáng ngày 04/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tại Phòng họp trực tuyến VNPT Ninh Thuận.

SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TẬP HUẤN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  (27/10/2017)

        Thực hiện Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; để kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg; ngày 06/10/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1859/KH-STP triển khai, tập huấn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.