Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo STP
Thông báo STP
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận 
09/07/2021 
 
    Ngày 08/7/2021 Sở Tư pháp Ninh Thuận có thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật (sau đây gọi là tổ chức) để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2021, với những nội dung như sau:
   (Thông báo)
BTTP