Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 
02/11/2016 
 

    Thực hiện Công văn số 3703/BTP-BTTP ngày 21 tháng 10 năm 2016 về việc chuẩn bị tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai;
    Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai do Bộ Tư pháp tổ chức:

    1. Đối tượng: 
    Người đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, đã hoàn thành thời gian tập sự và các nghĩa vụ của người tập sự tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
     2. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng gồm:
     - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP;
     - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nơi tập sự theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BTP.
     3. Thời gian: hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01 tháng 3 năm 2017, để xem xét báo cáo Bộ Tư pháp.
    4. Về việc nộp phí tham dự kiểm tra (phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên), khi có văn bản thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp sẽ thông tin đến người đăng ký tham dự kiểm tra.
    Sở Tư pháp thông báo đến các Tổ chức hành nghề công chứng, người đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận biết để thực hiện./.

Phòng BTTP