Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với UBND phường Văn Hải 
04/04/2016 
 

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra
đối với UBND phường Văn Hải

    Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 14/3/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Ủy ban nhân dân phường Văn Hải và Kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt.
    Căn cứ Kết luận thanh tra số 1515/KL-STP ngày 08/9/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường Văn Hải; Ngày 23/3/2016, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại UBND phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
    Trên cơ sở Báo cáo số 02/BC-ĐKT ngày 28/3/2016 của Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Ủy ban nhân dân phường Văn Hải; Sở Tư pháp thông báo kết quả kiểm tra như sau:
    KẾT QUẢ KIỂM TRA:
    1. Kiểm tra sổ sách: 
    Công chức hộ tịch đã thực hiện sửa chữa sai sót do ghi chép đối với 14 trường hợp trong Sổ đăng ký khai sinh; 07 trường hợp trong sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và 01 trường hợp trong sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cụ thể: đã thực hiện việc gạch bỏ phần sai sót, cột ghi chú những thay đổi của sổ hộ tịch đã ghi rõ nội dung sửa; họ và tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa; người thực hiện đóng dấu vào phần đã sửa chữa theo đúng quy định tại Điều 11 Thông tư số 08.a/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
    2. Kiểm tra hồ sơ: 
    2.1. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 
    Đối với 03 trường hợp (số 02/2014, 29/2014, 82/2014) cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có vợ hoặc chồng nhưng không có giấy chứng tử, UBND phường đã yêu cầu người dân cung cấp bổ sung giấy chứng tử đối với 03 trường hợp nêu trên.
    Việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho đương sự để đăng ký kết hôn nhưng không ghi nơi đăng ký kết hôn. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 05 trường hợp thực hiện sau ngày 08/9/2015 (số 255/2015 đến số 259/2015) đơn vị đã rút kinh nghiệm và thực hiện đúng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
    Đối với 07 trường hợp (từ số 118 đến số 124 năm 2014) số trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không trùng với số trong Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đơn vị đã tiến hành điều chỉnh lại cho phù hợp.
    2.2. Giám hộ: 
    Việc đăng ký giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự nhưng không có giấy cử giám hộ theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP; trình tự thủ tục chưa đúng quy định tại Điều 22, Điều 63, Điều 64 Bộ luật dân sự 2005. Đơn vị chưa khắc phục được do đương sự chưa cung cấp được các giấy tờ theo quy định nêu trên.
    NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:
    1. Nhận xét:
    Nhìn chung Ủy ban nhân dân phường Văn Hải đã nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Đối với những sai sót do ghi chép trong Sổ hộ tịch đơn vị đã tiến hành khắc phục ngay. Đối với những thiếu sót trong việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đơn vị đã bổ túc hồ sơ đầy đủ, đồng thời rút kinh nghiệm và thực hiện đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chấn chỉnh kịp thời trong công tác thu lệ phí hộ tịch. 
    Tuy nhiên, trường hợp giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự do hồ sơ liên quan đến cơ quan Tòa án trong việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, nên đến thời điểm kiểm tra đương sự chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan, vì vậy việc khắc phục sai sót nêu trên đơn vị chưa thực hiện được.
    2. Kiến nghị:
    2.1. Uỷ ban nhân dân phường Văn Hải:
    Có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm hủy và thu hồi Quyết định về việc công nhận giám hộ số 42/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Hải theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 30/4/2016. Đồng thời, hướng dẫn cho đương sự các thủ tục đăng ký giám hộ theo đúng quy định của pháp luật.
    2. 2. Phòng Tư pháp thành phố Phan Rang – Tháp Chàm:
    Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm việc hủy và thu hồi Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Hải về việc công nhận giám hộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công chức Tư pháp hộ tịch thực hiện tốt quy định trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch./.
    (Theo Thông báo số 357 /TB-STP ngày  29  tháng 3 năm 2016)

Thanh tra Sở