Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo STP
Thông báo STP
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Thanh Phương để lại (Lần 2) 
06/05/2020 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Lê Thanh Phương để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:
(Thông báo)

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận