Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC 
28/12/2012 
 
 

THÔNG BÁO

Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

    Trung tâm Dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận
     Tổ chức bán đấu Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:                                                       
     I. Danh mục tài sản:
     1.  Lô A1: Quyền sử dụng đất số hiệu lô A1 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 67.140.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 186,5m2,
     - Đơn giá: 360.000 đồng/m2
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     2.  Lô A2: Quyền sử dụng đất số hiệu lô A2 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 71.730.000 đồng (Bảy mươi một triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 239,1m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     3. Lô A3: Quyền sử dụng đất số hiệu lô A3 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 69.090.000 đồng (Sáu mươi chín triệu không trăm chín mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 230,3m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     4. Lô A4: Quyền sử dụng đất số hiệu lô A4 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
     - Giá khởi điểm: 66.450.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).  Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 221,5m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     5. Lô A5: Quyền sử dụng đất số hiệu lô A5 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 58.770.000 đồng (Năm mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
     - Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 195,9m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     6. Lô A11: Quyền sử dụng đất số hiệu lô A11 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 56.970.000 đồng (Năm mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
     - Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 189,9m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     7. Lô B1: Quyền sử dụng đất số hiệu lô B1 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 71.325.000 đồng (Bảy mươi một triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.600.000 đồng (Ba  triệu sáu trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
          - Diện tích: 158,5m2,
     - Đơn giá: 450.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     8. Lô B2: Quyền sử dụng đất số hiệu lô B2 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 62.160.000 đồng (Sáu mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 207,2m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     9. Lô B3: Quyền sử dụng đất số hiệu lô B3 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 62.160.000 đồng (Sáu mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 207,2m2,
     - Đơn giá: 300.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     10. Lô B4: Quyền sử dụng đất số hiệu lô B4 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 70.092.000 đồng (Bảy mươi triệu không trăm chín mươi hai ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 194,7m2,
     - Đơn giá: 360.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     11. Lô B5: Quyền sử dụng đất số hiệu lô B5 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 88.155.000 đồng (Tám mươi tám triệu một trăm năm mươi lăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
- Bước giá: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 195,9m2,
     - Đơn giá: 450.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     12. Lô B7: Quyền sử dụng đất số hiệu lô B7 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 44.887.500 đồng (Bốn mươi bốn triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
     - Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Sáu  triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Diện tích: 119,7m2,
     - Đơn giá: 375.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     13. Lô C1: Quyền sử dụng đất số hiệu lô C1 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 80.172.000 đồng (Tám mươi triệu một trăm bảy mươi hai ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 222,7m2,
     - Đơn giá: 360.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     14. Lô C4: Quyền sử dụng đất số hiệu lô C4 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
    
- Giá khởi điểm: 85.824.000 đồng (Tám mươi lăm triệu tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 4.300.000 đồng (Bốn triệu ba trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 238,4m2,
     - Đơn giá: 360.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     15. Lô D3: Quyền sử dụng đất số hiệu lô D3 thuộc khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:
     - Giá khởi điểm: 64.944.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
     - Bước giá: 3.300.000 đồng (Ba triệu ba trăm ngàn đồng).
     - Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) Nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
     - Diện tích: 180,4m2,
     - Đơn giá: 360.000 đồng/m2,
(Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
     II. Thời gian địa điểm xem, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước:
    
1. Khách hàng xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá; phí đấu giá bắt đầu từ ngày 27/12/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/1/2013 (thứ hai).
     2.Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 24/1/2013, 25/1/2013 và 28/1/2013.
     3. Sau khi đã hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng ký khách hàng được quyền rút lại hồ sơ đăng ký chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 28/1/2013.
     4. Địa điểm tổ chức bán đấu giá tại Hội trường của Ủy ban nhân dân xã Phước Hậu hoặc tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
     III. Thời gian đấu giá: 8 giờ 00 phút  ngày 29/1/2013 (thứ ba).
    
Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038; Fax: 068.3824644.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)