Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
Sở Tư pháp: Triển khai, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho các Trường Tiểu học Đô Vinh 1, Đô Vinh 2, Đô Vinh 3 và Mầm Non Đô Vinh 
30/01/2018 
 

    Thực hiện Văn bản số 5298/UBND-NC ngày 18/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14. Trường Tiểu học Đô Vinh 3 đã xây dựng Kế hoạch và mở lớp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 (viết tắt là BLHS năm 2015) và mời Sở Tư pháp hỗ trợ báo cáo viên triển khai, tuyên truyền, phổ biến BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho hơn 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên các Trường Tiểu học Đô Vinh 1, Đô Vinh 2, Đô Vinh 3 và Mầm Non Đô Vinh (vào thứ Bảy, ngày 20/01/2018).

    Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo triển khai:
    1. Triển khai, phổ biến những quy định mới cụ thể trong từng Chương của BLHS năm 2015 và trọng tâm tập trung vào các nội dung lớn như:
    - Những quy định nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.
    - Những quy định góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    -  Những quy  định  góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn  đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới; góp phần tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
    - Những quy định nhằm nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
    - Những điều chỉnh cơ bản về mặt kỹ thuật lập pháp trong BLHS năm 2015. Từ đó, có những điều chỉnh về mặt kỹ thuật lập pháp theo hướng nâng cao tính minh bạch trong các quy định của BLHS; bảo đảm tính thống nhất về mặt kỹ thuật giữa Phần chung và Phần các tội phạm cụ thể của BLHS và giữa BLHS với các luật khác.
    2. Những nội dung cơ bản  của Nghị  quyết  số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành BLHS: (1) Nghị quyết tuyên bố kể từ ngày 01/01/2018, BLHS năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14), Bộ  luật  tố  tụng hình sự số năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số năm 2015 có hiệu lực thi hành; (2) Nghị quyết quy định cụ thể việc thi hành BLHS năm 2015 trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành BLHS và Nghị  quyết  số144/2016/QH13 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS năm 2015 và các Bộ luật, Luật có liên quan, đồng thời, bổ sung những quy định mới liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật số 12/2017/QH14.
    Qua Hội nghị giúp cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên các Trường Tiểu học 1, 2, 3 và Mầm non Đô Vinh lĩnh hội, nhận thức, hiểu rõ hơn các nội dung cơ bản của BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Xuân Hào 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)