Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 điều 11 của quy chế thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp ban hành kèm theo QĐ số 36/QĐ-STP ngày 08/5/2018 
09/07/2020 
 
Thanh tra