Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
QUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 
09/02/2015 
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 Số: 81/QĐ-UBNT

 Ninh Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2015

                                                          
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2015
_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

    Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 05/BC-BTP ngày 12/01/2015 về tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2015;
    Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 22/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 22/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác pháp chế địa phương; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 21/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tư  pháp;
    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 06    tháng 01 năm 2015,

                                                        QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 06/01/2015 của Sở Tư pháp về công tác Tư pháp năm 2015 (Kế hoạch), (Chương trình công tác).    
    Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2015 đạt chất lượng và hiệu quả; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. 
    Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
    Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                                           (Đã ký)
                                                                                     Lưu Xuân Vĩnh

Văn phòng