Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
QUYẾT ĐỊNH số 527/QĐ-UBND 
11/01/2017 
 

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

                                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
    Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
    Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
    Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
    Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1800/TTr-STP ngày             05/12/2016, 
                                                    QUYẾT ĐỊNH:
    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này; xây dựng Kế hoạch hoạt động KSTTHC năm 2017 của cơ quan, đơn vị trước ngày 25/12/2016 gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.
    Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                   (Đã ký)
                                                                               Lưu Xuân Vĩnh

KSTTHC