Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020 
27/01/2016 
 
    Phê duyệt Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 19/01/2016 của Sở Tư pháp về định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016 (kèm theo)
Văn phòng