Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Phương hướng tháng 02/2020 
17/02/2020 
 

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:
    Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2020. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng; kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tiếp tục thực hiện tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tư vấn các vụ việc xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của các Sở, ban ngành và địa phương.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật năm 2020.
    b) Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác cải cách Tư pháp năm 2020.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    Tiếp tục cập nhật và bổ sung Cơ sở dự liệu lý lịch tư pháp; tiếp tục theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch. Tập trung rà soát và tham mưu xử lý số lượng thông tin LLTP tồn đọng theo đề nghị của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Về Bổ trợ tư pháp: 
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.
    - Triển khai Kế hoạch số 1210/KH-STP ngày 24/6/2019 về đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2019 và Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 29/11/2019 của giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2019.
    b) Về Trợ giúp pháp lý: 
    - Cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, phân công người đánh giá chất lượng hồ sơ vụ việc; duy trì thường xuyên đường dây nóng về TGPL. 
    - Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng trên các lĩnh vực trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    a) Kết luận nội dung đơn tố cáo tại tổ chức hành nghề công chứng; xem xét về xử lý vi phạm hành chính đối với Văn phòng Luật sư Phúc Nguyên; Thanh tra trách nhiệm tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
    b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    7. Công tác Văn phòng:
    a) Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; chuẩn bị các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; triển khai phần mềm báo cáo thống kê ngành Tư pháp; báo cáo số liệu thống kê ngành Tư pháp kỳ báo cáo năm chính thức năm 2019.
    b) Triển khai Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử; phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương./.

Văn phòng