Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 4/2020 
16/03/2020 
 

    MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2020
    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:

    Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 theo Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh; Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 11/02/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1. Tiếp tục thực hiện tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    a) Tham mưu UBND tỉnh bna hành Văn bản triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 theo Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 
    b) Tiếp tục phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng bộ câu và trả lời để tổ chức Chương trình giao lưu - hỏi đáp kiến thức pháp luật về phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn cho Nhân dân.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành và giải quyết viêc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện cập nhật số liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Văn bản trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục tập quán hôn nhân và gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh.
    b) Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và phối hợp Bảo hiểm xã hội tập huấn nghiệp vụ cho UBND cấp huyện, cấp xã trong triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Về Bổ trợ tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1417/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.
    b) Về Trợ giúp pháp lý: 
    Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2020 về phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh; cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, phân công người đánh giá chất lượng hồ sơ vụ việc; duy trì thường xuyên đường dây nóng về trợ giúp pháp lý; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    a) Triển khai Đoàn Thanh tra hành chính trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; tiếp tục tham gia Tổ đánh giá chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý năm 2019; tiếp tục tham mưu hướng xử lý đơn đối với ông Trần Việt Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
    b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    7. Công tác Văn phòng:
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách tư pháp năm 2020. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII-năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và lĩnh vực ngành Tư pháp; Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020./.

Văn phòng