Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2020 
17/02/2020 
 

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:
    Tiếp tục tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản QPPL và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng văn bản; tiếp tục thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 10/12/2019 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 5088/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1. Tiếp tục thực hiện tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    Triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Chương trình phối hợp PBGDPL với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2020; triển khai đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp; công bố các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    Hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước theo Công văn số 22/CCN-PL&QLCNTN của Cục con nuôi, Bộ Tư pháp. Tiếp tục cập nhật và bổ sung Cơ sở dự liệu lý lịch tư pháp; tiếp tục theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Về Bổ trợ tư pháp: Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; ban hành Kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai Công văn số 4727-CV/TU ngày 11/02/2020 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hình chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
    b) Về Trợ giúp pháp lý: 
    Ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, phân công người đánh giá chất lượng hồ sơ vụ việc; duy trì thường xuyên đường dây nóng về TGPL. Cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    a) Triển khai Đoàn Thanh tra hành chính trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; tham gia Tổ đánh giá chất lượng vụ việc Trợ giúp pháp lý năm 2019.
    b) Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    7. Công tác Văn phòng:
    Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm TGPLNN và cấp phó của các phòng thuộc Sở; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban phát triển sản phẩm OCOP và đặc thù tỉnh năm 2020; triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; xây dựng Kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020./.

Văn phòng