Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 
04/06/2019 
 

Thực hiện Công văn số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính. Sở Tư pháp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

    I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
    1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến kịp thời đến công chức, viên chức các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến cải cách hành chính; báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.
    2. Tổ chức thi tuyển các chức danh Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Sở Tư pháp.
    3. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2019, nhất là khâu xây dựng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
    4. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, khả thi của văn bản. Tăng cường đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật của các Sở, ngành, địa phương. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức thực hiện rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật và theo một số chuyên đề, lĩnh vực.
    5. Tổ chức triển khai Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”  theo Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.
    II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
    Đối với thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 14/02/2017. Sở Tư pháp thực hiện các quy định trình tự và cách thức thẩm tra, xác nhận hồ sơ giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian 03 ngày làm việc. Thời gian còn lại, xác minh từ các cơ quan liên quan như: cơ quan công an, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và một số cơ quan liên quan đề thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng án tích của đương sự, công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 01/7/2010… khi có đầy đủ thông tin, Sở Tư pháp tiến hành cấp Phiếu lý lịch tư pháp đảm bảo 01 ngày làm việc theo quy định. Từ đó có ảnh hưởng đến thời gian giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp đối với các trường hợp có án tích.
    Từ những cơ sở trên, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp đối với hồ sơ Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, khi xác minh từ các cơ quan liên quan để tra cứu thông tin, không tính thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.

Văn phòng