Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 
18/07/2017 
 

    Thực hiện Công văn số 1772/BTP-VP ngày 25/15/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

    I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
    1. Nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017:
    a) Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính:
Chỉ đạo Sở Tư pháp:
    - Tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật  nhất là các văn bản phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2017 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi. Tham mưu và báo cáo đầy đủ về tiến độ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.
    - Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo qui định của pháp luật theo Kế hoạch số 4747/KH-UBND ngày 24/11/2016 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 và Kế hoạch số 4746/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
    - Tiếp tục theo dõi, đôn đốc cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, thực sự trở thành bộ phận tham mưu cho các Sở, Ban, Ngành trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.
    - Xây dựng Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức đăng nhập kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính công khai, rà soát, gỡ bỏ các thủ tục hành chính không còn hiệu lực theo quy định. Tập trung góp ý kịp thời, có chất lượng đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do các Sở, ngành tham mưu. 
    b) Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở:
    Chỉ đạo Sở Tư pháp:
    - Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương gửi tiểu phẩm, bài thuyết trình dự thi để tham mưu Ban Tổ chức thẩm định nội dung. Phối hợp các huyện, thành phố duyệt và có ý kiến góp ý về phần thi tiểu phẩm theo lịch của các đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật-Tuyên truyền viên pháp luật vào cuối tháng 7/2017.
    - Sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng năm 2017.
    - Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện.
    - Triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
    c) Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Ban hành Quyết định quy định mức thu, miễn thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Quyết định thay thế Quyết định 1178/QĐ-UBND và sửa đổi Quyết định số 2337/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thủ tục hành chính trên lĩnh vực Nuôi con nuôi; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Quyết định công bố thủ tục hành chính về Quốc tịch.
     - Triển khai Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Tổ chức tập huấn phần mềm hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và cấp huyện; tập huấn nghiệp vụ hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho công chức làm công tác tư pháp hộ tịch cấp huyện.
    - Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
    đ) Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Báo cáo tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017
    - Báo cáo tổng kết công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tham gia các cuộc họp tư vấn pháp luật theo chỉ đạo.
    e) Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    - Công tác bổ trợ tư pháp:
    + Triển khai Kế hoạch triển khai Luật Đấu giá tài sản và triển khai Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ Quy định về phạm vi, nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hòa giải thương mại, hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam và quản lý nhà nước về hoạt động hòa giải thương mại.
    + Chỉ đạo Sở Tư pháp: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý năm 2017 theo Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 về phối hợp hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020. Thành lập Tổ kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra các lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: Giám định tư pháp và các tổ chức hành nghề Luật sư, công chứng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” và giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) tại địa phương sau khi Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017, ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2017 tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.
    g) Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý:
    - Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
    - Thực hiện tốt Đề án kiện tòan tổ chức và nâng cao hiệu quả của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Duy trì chế độ giao ban theo định kỳ.
    h) Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    Chỉ đạo Sở Tư pháp:
    - Kiểm tra Việc thực hiện Kết luận số 1177/KL-STP ngày 30/8/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp, kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn
    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Chương Dương – Chi nhánh tại Ninh Thuận. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại phòng Tư pháp huyện Ninh Sơn.
    i) Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    Chỉ đạo Sở Tư pháp:
    - Hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017.
    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    - Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông nâng cấp Trang thông tin điện tử của tỉnh. Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh công bố.
    - Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
    - Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định.
    - Tham mưu tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền việc ban hành văn bản QPPL.
    - Tham mưu xây dựng Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.
    2. Giải pháp chủ yếu:
    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:
    a) Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình công tác của Ngành trong năm 2017.
    b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ.
    c) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường hiệu quả các cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp; khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân.
    d) Kiện toàn bộ máy, tập trung nâng cao năng lực cho công chức, viên chức của Ngành, nhất là bộ máy, công chức làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công chức tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác tư pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
    đ) Chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ Tỉnh đến cơ sở; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
    e) Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua – khen thưởng, bảo đảm linh hoạt, kịp thời. Chỉ đạo tổ chức tốt các phòng trào thi đua – khen thưởng bảo đảm gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị.
    II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
    1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 (Kế hoạch số 1947/KH-STP ngày 27/12/2016) đảm bảo hoàn thành 100% các Chương trình trọng tâm công tác tư pháp trong năm 2017 và Kế hoạch số 160/KH-STP ngày 07/02/2017 về triển khai thực hiện kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. 
    2. Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do các cấp chính quyền địa phương ban hành, nhằm kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ những nội dung không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
    3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 
    4. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, đưa công tác này ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo góp phần tích cực tham gia vào hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
    5. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đồng bộ, thống nhất, đúng pháp luật. Làm tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế ở các Sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    6. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tổ chức sơ, tổng kết việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp.
    7. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, địa phương, đơn vị.
    8. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025; Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế họach tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
    9. Quan tâm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành; thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020; quản lý tài chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tư pháp.
    10. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân.
    11. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Tư pháp Ninh Thuận ngày càng trong sạch, vững mạnh.
    Trên đây là phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017./.

Văn phòng