Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2019 
20/05/2019 
 

    1. Tiếp tục hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành thực hiện các Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/02/2018 về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2014-2018; Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 14/12/2018 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019.
    2. Đăng tải bộ thủ tục Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại và luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận.
    3. Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Văn phòng