Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2018 
05/03/2018 
 

    1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến kịp thời đến công chức, viên chức các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến cải cách hành chính; trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.
    2. Dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
    3. Tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định.
    4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền việc ban hành văn bản QPPL.
    5. Xây dựng Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
    6. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/207 về hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017- 2020.

Văn phòng