Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 6 NĂM 2019 
20/05/2019 
 
    1. Công tác xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm, thời gian, nhiệm vụ của các Sở, ngành tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trình UBND tỉnh.
    - Tiếp tục thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày 14/12/2018 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Kế hoạch số 5373/KH-STP ngày 14/12/2018 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tổ chức thanh tra liên ngành theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh và tổ chức thanh tra.
    - Thực hiện tư vấn các vụ việc xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của các Sở, ban ngành và địa phương.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật:
    Tham mưu UBND tỉnh: Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; sơ kết 05 thi hành Hiến pháp năm 2013; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Báo cáo về tình hình quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh (phục vụ cho công tác Thanh tra lĩnh vực hộ tịch của Bộ Tư pháp); Báo cáo về rà soát các đối tượng được xóa án tích đương nhiên.
    - Tiếp tục cấp phiếu  lý lịch tư pháp, cập nhật Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp và theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch.
    5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
     a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 
    - Tham mưu UBND tỉnh phê chuẩn kết quả Đại hội nhiệm kỳ VII (2019-2024) của Đoàn Luật sư tỉnh. Báo cáo kết quả Đại hội cho Bộ Tư pháp.
    - Tiếp tục yêu cầu các tổ chức hành nghề Công chứng thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu Công chứng; Báo cáo tổng kết Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng; đề xuất hướng xử lý trường hợp tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh đấu giá Chương Dương; hướng dẫn nghiệp vụ Thừa phát lại  và các thủ tục, hồ sơ, sổ sách để thực hiện đăng ký vi bằng cho văn phòng Thừa phát lại Phan Rang.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 257/KH-HĐPHLN ngày 14/02/2019 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019; Báo cáo kết quả truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2019.
    - Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính (trừ kinh doanh, thương mại) cho người thuộc diện được TGPL; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, Cơ sở bảo trợ xã hội Từ Ân, Cơ sở bảo trợ xã hội Thanh Trúc, cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu.
    - Phối hợp, lồng ghép thực hiện Kế hoạch số 945/KH-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2019 và Kế hoạch số 852/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 
    6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh.
    - Kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1; tổ chức xác minh nội dung tố cáo tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng. 
    7. Công tác Văn phòng:
    - Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.
    - Báo cáo tình hình thực hiện các Điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên; báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực truyến; báo cáo số liệu phục vụ theo dõi tính toán chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2019. Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 năm 2019.
    - Cập nhập Dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại và luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
    - Ban hành các Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019: Sơ kết công tác ngành Tư pháp; phong trào thi đua; công tác thống kế trong ngành Tư pháp; sơ kết phong trào Dân vận khéo; cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính..../.
Văn phòng