Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2018 
03/01/2018 
 

    Thực hiện Công văn số 5007/BTP-VP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau:

    I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
    1. Nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018
    1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chú trọng những điểm mới của Luật, nhất là quy định đột phá trong khâu thẩm định, phân tích chính sách pháp luật để đảm bảo tính khả thi của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND tỉnh hàng năm, nhất là khâu xây dựng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động tham mưu phát huy công cụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, khả thi của văn bản. Tăng cường đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật của các Sở, ngành, địa phương. Tập trung rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức thực hiện rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật và theo một số chuyên đề, lĩnh vực.
    1.2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
    - Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 22/11/2016 về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời tuyên truyền một số Luật và những văn bản pháp luật mới được ban hành, tổ chức giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng. 
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 22/9/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
    - Tập trung nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở nhằm góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ tại cộng đồng dân cư; chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ đội ngũ hòa giải viên; thực hiện tốt hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.
    1.3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước:
    - Tiếp tục thực hiện Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2014 trên địa bàn tỉnh. Mở rộng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hộ tịch. Chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp cấp cơ sở và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 
    - Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo thông tin lý lịch tư pháp được tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, lập lý lịch tư pháp, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
    - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.
    - Tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi). Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.
    1.4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tập trung kiểm tra để đánh giá việc triển khai pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo chính xác và đi vào chiều sâu. Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng các nội dung của nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
    - Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 đáp ứng yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành; trong đó, tập trung theo dõi đối với các lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân và các lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; qua đó, đánh giá đúng tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, thực trạng tình hình tuân thủ pháp luật để đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp, nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. 
    1.5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Luật sư trong việc quản lý nhà nước về luật sư.
    - Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh”; tổ chức thực hiện tốt việc chuyển đổi các Văn phòng công chứng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng và duy trì tốt hoạt động của Hội công chứng viên của tỉnh.
    - Triển khai thực hiện tốt Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành. 
    - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3143/QĐ-BTP ngày 21/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp giai đoạn 2015-2020; chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án ”Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh”.
    - Đẩy mạnh việc triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hướng dẫn cụ thể việc đăng ký hành nghề Quản tài viên.
    - Tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại.
    - Tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025, tập trung vụ việc tố tụng, nâng cao chất lýợng cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; tổ chức triển khai Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.
    1.6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:
    - Tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, tinh gọn bộ máy theo Kế hoạch đã đề ra; luân chuyển, điều động công chức đảm bảo phù hợp với khả năng, sở trường và năng lực của từng công chức, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm lực cán bộ, công chức phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch tất cả các khâu trong quy trình. Triển khai thực hiện Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo hướng thực hiện cơ chế tự chủ. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
    - Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.
    - Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Xử lý nghiêm những công chức, viên chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương. 
    1.7. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    - Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách - tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan.
    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh các hoạt động nghiệp vụ công tác tư pháp ở cơ sở đi vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch.
    1.8. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế:
    Thực hiện tốt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và duy trì chế độ giao ban theo định kỳ.
    1.9. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, duy trì tốt chế độ giao ban; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc cho tổ chức và công dân.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, điều hành: lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, công chứng, hộ tịch...; thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở, tăng cường đăng tin, bài theo chỉ đạo của Đảng ủy Sở tại Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử.
    - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do Chính phủ, Bộ Tư pháp giao. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về Lý lịch tư pháp phục vụ người dân; cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Thực hiện tốt Văn phòng điện tử (TD office) và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Sở.
 - Chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018 và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm tạo ra động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt được hiệu quả; từng cán bộ, công chức, viên chức; từng phòng, đơn vị đăng ký nội dung thi đua phải cụ thể sát với nhiệm vụ công tác được giao; tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm của Ngành, gắn kết với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
    - Chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành; chú trọng việc phát hiện, động viên và khen thưởng kịp thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thực hiện việc khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời, thống nhất; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động.
    2. Giải pháp chủ yếu:
    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018, xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:
    2.1. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
    2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.
    2.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao, tập trung vào bộ máy, công chức làm công tác công tác pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công chức tư pháp ở những lĩnh vực mới quản lý của Ngành.
    2.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, kịp thời, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, chương trình công tác của Ngành, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
    2.5. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, vừa bảo đảm sâu sát, quyết liệt, bám sát kế hoạch, đồng thời sử dụng đầy đủ các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê trong toàn Ngành.
     II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
    1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạnh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 và Chỉ thị 17-CT/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường thực hiện chỉ số thành phần Thiết chế theo Quy chế phối hợp số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/207 về hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020. 
    2. Quan tâm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành; thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020; quản lý tài chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tư pháp.
    3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân.
    4. Chỉ đạo Sở Tư phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Tư pháp Ninh Thuận ngày càng trong sạch, vững mạnh.
    5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL; đảm bảo 100% văn bản QPPL được thẩm định đúng tiến độ, có chất lượng; 100% văn bản, dự án luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và Trung ương soạn thảo gửi lấy ý kiến được góp ý đúng thời gian, có chất lượng hàng năm. Chỉ đạo Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện ban hành đạt 100%; tổ chức rà soát 100% văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực do UBND tỉnh, Bộ Tư pháp chỉ đạo. Thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.
    6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Đảm bảo 100% hương ước, quy ước của các thôn, bản, tổ dân phố được rà soát, sửa đổi, bổ sung; 100% báo cáo viên pháp luật các cấp và hòa giải viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
    7. Tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Phấn đấu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kết thúc giai đoạn (2016-2020), trên 95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật của người dân.
    8. Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực nhất là đối với cấp huyện, cấp xã và các việc hộ tịch được phân cấp cho cấp huyện, cấp xã theo Luật Hộ tịch và tiếp tục ứng dụng cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cấp độ 3 trực tuyến...

Văn phòng