Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Nghiên cứu - Trao đổi

MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP(29/12/2020)

- Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021. Luật đã sửa đổi, bổ sung các điều, khoản cụ thể như sau: bổ sung 01 điều mới (Điều 26a về thời hạn giám định); sửa đổi, bổ sung 08 điều (Điều 10; Điều 20; Điều 24; Điều 25; Điều 31; Điều 32; Điều 36; Điều 41); bổ sung 04 khoản; sửa đổi, bổ sung 22 khoản; bổ sung 04 điểm và sửa đổi, bổ sung 09 điểm.

HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018(02/07/2020)

Anh Katơr Bóng ở thôn Bậc Rây 1, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận hỏi: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quy định quan trọng nhằm giúp cho các cơ quan hành pháp, tư pháp thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng được khả thi hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, vậy thì người dân chúng tôi cần hiểu biết những thông tin quan trọng nào của Luật và có nghĩa vụ gì để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong xã hội hiện nay.

V/v triển khai một số điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.(21/04/2020)

    Ngày 03/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP. Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA đồng thời hết hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020.
    Để các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn kịp thời nắm bắt các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, Sở Tư pháp thông tin về 04 điểm mới cơ bản của Nghị định như sau:

Những quy định mới của luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và nghị định số 34/2016/NĐ-CP về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản(25/08/2017)

    Ngày 22/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 14/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, kể từ ngày Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP có hiệu lực (01/7/2016), Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực thi hành.