Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CCHC THÁNG 03/2019 
20/02/2019 
 

    1. Tiếp tục tổ chức cuộc họp góp ý (về tên gọi văn bản, thời gian trình,...) và thông qua Danh mục Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh để tham mưu và trình cấp có thẩm quyền quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6.
    2. Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Văn phòng