Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 
01/08/2016 
 

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

    NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
    1. Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch công tác Tư pháp giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt:
    - Tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó chú trọng vào các vấn đề liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
    - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nội dung Hiến pháp năm 2013; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.
    2. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 15/01/2016) và Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 (kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 11/12/2015). Chủ động hướng dẫn cấp huyện, cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật trừ trường hợp pháp luật quy định (kiểm soát được số lượng văn bản quy phạm pháp luật do cấp huyện, xã ban hành).
    - Triển khai Quyết định ban hành Quy chế phối hợp với các Sở, ngành trong việc cung cấp văn bản để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và pháp luật của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. 
    - Triển khai hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát hiện qua rà soát. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này tại cấp huyện và cấp xã).
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở:
    - Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Tăng cường tuyên truyền chủ quyền biển đảo, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác trên các vùng biển; xây dựng Kế hoạch “Ngày pháp luật” với hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân. Kiện tòan, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tiếp tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt.
    - Nâng cao chất lượng công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%; tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ lần thứ III năm 2016. 
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác Hành chính tư pháp. Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại các huyện, thành phố; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp cấp cơ sở. Thực hiện tốt Kế hoạch số 2224/KH-UBND ngày 29/5/2015 về triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
    - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính và Kế hoạch số 5530/KH-UBND ngày 17/11/2014 triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”.
    - Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh.
    - Tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 230/KH-STP ngày 07/3/2016 về việc triển khai thực hiện đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
    - Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường, trách nhiện hoàn trả theo quy định của pháp luật.
    5. Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
    6. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính:
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016;  Kế hoạch số 5237/KH-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016;  Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016.
    - Tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan. Thường xuyên rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã sửa đổi, bổ sung; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Cập nhật kịp thời, đầy đủ hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
    7. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    - Công tác bổ trợ tư pháp:
    + Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.
    + Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện tốt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
    + Tham mưu UBND tỉnh củng cố kiện toàn tổ chức, đội ngũ người làm giám định tư pháp ở địa phương.
    - Công tác trợ giúp pháp lý:
    + Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 19/02/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2016 và Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 18/3/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.
    + Tăng cường tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, tập trung vào các xã nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tranh tụng tại phiên tòa; đại diện ngoài tố tụng.
    8. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:
    - Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức của các Phòng Tư pháp, đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật. Phấn đấu trong năm 2016, không có cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành vi phạm pháp luật;
    - Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
    9. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    - Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP (thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP) của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan.
    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh các hoạt động nghiệp vụ công tác tư pháp ở cơ sở đi vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Tiến hành thanh tra chuyên ngành về công tác hộ tịch, công tác bổ trợ tư pháp theo Kế hoạch đã được phê duyệt và tiến hành kiểm tra sau thanh tra các đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra trong năm 2016; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch.
    10. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế:
    Tiếp tục thực hiện tốt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    11. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    - Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020; nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016 góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, duy trì tốt chế độ giao ban; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu của tổ chức và công dân.
    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về Lý lịch tư pháp phục vụ người dân; cập nhật văn bản đầy đủ, chính xác, kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Duy trì thực hiện Văn phòng điện tử (TD office) và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Sở. 
    - Gắn kết với các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2016, đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra. Chủ động tổ chức kiểm tra, tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, qua đó rút ra những bài học, kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo để bồi dưỡng, nhân rộng và đề xuất khen thưởng kịp thời. Thực hiện việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời, thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động; hồ sơ, thời gian, quy trình thủ tục phải bảo đảm đúng quy định.
    Trên đây là báo cáo kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận./.

Văn phòng