Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017 
18/09/2017 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật  nhất là các văn bản phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm 2017 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi. Tham mưu và báo cáo đầy đủ về tiến độ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.
    - Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo qui định của pháp luật theo Kế hoạch số 4747/KH-UBND ngày 24/11/2016 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 và Kế hoạch số 4746/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017.
    - Tiếp tục theo dõi, đôn đốc cán bộ pháp chế của các Sở, Ban, Ngành, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, thực sự trở thành bộ phận tham mưu cho các Sở, Ban, Ngành trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức tập huấn theo kế hoạch và triển khai các hoạt động khác có liên quan đến công tác pháp chế.
    2. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    - Triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.
    3. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Tham mưu UBND tỉnh:
    + Ban hành Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    +Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
    - Tham gia đoàn kiểm tra công tác Hộ tịch và chứng thực, có Báo cáo kết quả kiểm tra công tác Chứng thực, Hộ tịch gửi Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực.
    - Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
    - Chấm điểm và sơ kết 3 năm chấm điểm công tác Bồi thường nhà nước.
    4. Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Báo cáo tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017
    - Báo cáo tổng kết công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
    - Tham gia các cuộc họp tư vấn pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
    5. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính:
    - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến kịp thời đến công chức, viên chức các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến cải cách hành chính; trọng tâm là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
    - Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định.
    - Tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền việc ban hành văn bản QPPL.
    - Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.
    - Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh công bố.
    6. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác bổ trợ tư pháp:
    - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý năm 2017 theo Quy chế số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 về phối hợp hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020.
    - Tiếp tục cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp về lĩnh vực luật sư theo Thông tư số 04/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Đấu giá tài sản theo Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.
    - Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ kịp thời đúng thời gian quy định; theo dõi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với tất cả các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc bổ trợ tư pháp.
    - Tham mưu thông báo kết quả kiểm tra các lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: Giám định tư pháp và các tổ chức hành nghề Luật sư theo kế hoạch đã được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
    - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
    - Giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp.
    b) Công tác Trợ giúp pháp lý: 
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 649/KH-HĐPHLN ngày 13/4/2017 hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017, ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2017 tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.
    - Trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) tại địa phương sau khi Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua.
    - Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1638/KH-STP ngày 31/8/2017 của Sở Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý cho thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, huyện Bác Ái giai đoạn 2017-2020.
    7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:
    - Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
    - Tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
    8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    - Thanh tra công tác tư pháp cấp huyện năm 2017 đối với phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc, phòng Tư pháp huyện Ninh Sơn.
    - Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân của Sở .
    -  Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại tố cáo theo quy định.
    9. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    - Hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017.
    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
    - Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông nâng cấp Trang thông tin điện tử của tỉnh. Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với 139 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh công bố.
    - Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định.
    - Tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền việc ban hành văn bản QPPL.
    - Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.
    Trên đây là nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận./.

Văn phòng