Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016 
13/09/2016 
 

    Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016. Sở Tư pháp xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2016 và Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.
    - Nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. 
    - Triển khai hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát hiện qua rà soát. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết 04 năm thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch “Ngày pháp luật” với hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân. Tham mưu kiện tòan, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tổ chức toạ đàm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
    - Nâng cao chất lượng công tác hòa giải; tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ lần thứ III năm 2016. 
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác Hành chính tư pháp. Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 2224/KH-UBND ngày 29/5/2015 về triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
    - Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
    - Thực hiện tốt việc tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp.
    - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính mới về lĩnh vực giao địch bảo đảm.
    - Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đánh giá hiệu quả thi hành Luật Bồi thường nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
    5. Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2016. 
    - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016. 
    6. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính:
    - Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và các Kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch truyền thống công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.
    - Tiếp tục kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch. Thường xuyên rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Cập nhật kịp thời, đầy đủ hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
    7. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    - Công tác bổ trợ tư pháp:
    + Tiếp tục xây dựng Quyết định, Kế hoạch và Báo cáo kết quả kiểm tra các tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá trên địa bàn tỉnh.
    + Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật và chứng thực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tổ chức thực hiện tốt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Thẩm định Đề án thành lập Hội Công chứng tỉnh Ninh Thuận và triển khai các công việc liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận. 
    + Báo cáo và Thông báo kết quả kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên  đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận năm 2016 theo Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 16/8/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp và Kế hoạch số 1159/KH-STP ngày 16/8/2016 của Sở Tư pháp. Tổ chức giao ban giữa Cục Thi hánh án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp.
    + Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.
    - Công tác trợ giúp pháp lý:
    + Tiếp tục thực hiện Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 19/02/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2016.
    + Tăng cường tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, tập trung vào các xã nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tranh tụng tại phiên tòa; đại diện ngoài tố tụng.
    + Tiến hành kiểm tra một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện theo Kế hoạch số 1121/HĐPHLN ngày 05/8/2016.
    8. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:
    - Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức của các Phòng Tư pháp, đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật. Phấn đấu trong năm 2016, không có cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành vi phạm pháp luật;
    - Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
    9. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    - Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan.
    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh các hoạt động nghiệp vụ công tác tư pháp ở cơ sở đi vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2017. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch.
    10. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế:
    Tiếp tục thực hiện tốt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    11. Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    - Triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch định hướng công tác Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020; nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2016 góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, duy trì tốt chế độ giao ban; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu của tổ chức và công dân.
    - Hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Sở Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về Lý lịch tư pháp phục vụ người dân; cập nhật văn bản đầy đủ, chính xác, kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Triển khai thực hiện Văn phòng điện tử (TD office) và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Sở. 
    - Gắn kết với các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2016, đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra. Chủ động tổ chức kiểm tra, tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, qua đó rút ra những bài học, kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo để bồi dưỡng, nhân rộng và đề xuất khen thưởng kịp thời. Thực hiện việc khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời, thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động; hồ sơ, thời gian, quy trình thủ tục phải bảo đảm đúng quy định.
    Trên đây là nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2016 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận./.

Văn phòng