Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2018 
14/03/2018 
 

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định; tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền việc ban hành văn bản QPPL.
    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập trung góp ý và thẩm định 14 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu Ủy ban nhân dân thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Thanh tra Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân huyện: Ninh Phước, Thuận Nam và Ninh Hải.
    Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.
    Tiếp tục tham gia tư vấn một số vụ việc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và tư vấn các vụ việc của các Sở, ban ngành và địa phương.
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    Triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Chương trình số 138/CTr-STP-BNT ngày 23/01/2018; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo Chương trình số 151/CTr-STP-ĐPTTH ngày 24/01/2018.
    Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 4110/KH-UBND ngày 03/10/2017 và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021.
    5. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Sơ kết 3 năm Luật hộ tịch; Chỉ thị 03/CT-TTg  ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản về con nuôi.
    Trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm; triển khai chính thức phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
    6. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    a) Về Bổ trợ tư pháp:
    Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản; tổ chức giao ban giữa Cục Thi hánh án dân sự và Sở Tư pháp Qúy I/2018 theo Quy chế phối hợp.
    Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/207 về hành động thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017- 2020; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh”.
    b) Về Trợ giúp pháp lý:
    Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 101/KH-HĐPHLN ngày 17/01/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018.
    Ký kết Quy chế phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với Đoàn luật sư tỉnh trong công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương theo quy định tại Quy chế phối hợp số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư.
    Lựa chọn 02 vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự, dân sự do các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên thực hiện cần được chia sẽ, lan tỏa rộng rãi trong toàn quốc gửi về Cục Trợ giúp pháp lý để phối hợp truyền thông trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo Công văn số 49/CTGPL-VP ngày 09/02/2018.
    7. Công tác xây dựng Ngành:
    a) Dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
    b) Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.
    8. Công tác thống kê, kế họach, tài chính:
    Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 348/KH-STP ngày 23/02/2018 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
    9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    Tiến hành thanh tra và ban hành kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng số 1, Văn phòng công chứng Cao Nguyên và Nguyễn Thị Thanh Hiền theo Quyết định số 105/QĐ-STP ngày 08/12/2017.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo.
    10. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan. 
    Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về lý lịch tư pháp để phục vụ người dân; thường xuyên cập nhật văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Kiện toàn Ban biên tập để nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở. Duy trì thực hiện Văn phòng điện tử (TD office).
    11. Công tác thi đua, khen thưởng:
    Báo cáo sơ kết công tác thi đua (đợt 1), tiếp tục phát động thi đua công tác Tư pháp đợt 2 năm 2018; phối hợp tổ chức ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ tại tỉnh Ninh Thuận.
    Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018); “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018” và các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
    12. Công tác chỉ đạo điều hành:
    a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Công văn số 5258/UBND-KGVX ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
    b) Triển khai thực hiện Công văn số 894/UBND-NC ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức rà soát, tham mưu triển khai khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2018.
    c) Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban giữa Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và phòng Tư pháp cấp huyện. Tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu của tổ chức và công dân.
    d) Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Thông báo số 46/TB-VPUB ngày 08/02/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng