Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 
12/06/2019 
 

    Tiếp tục tập trung triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019:
    1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
    a) Tiếp tục tập trung thực hiện góp ý và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019; tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày 14/12/2018 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 5373/KH-STP ngày 14/12/2018 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/02/2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018. Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
b) Triển khai Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế.
    2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 
    Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; sơ kết 05 thi hành Hiến pháp năm 2013; phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật về công tác dân vận với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 15/01/2019 công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh năm 2019.
    3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước: 
    Tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Danh mục công bố thủ tục tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục tục hành chính, thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; thực hiện kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 172/KH-STP ngày 23/01/2019.
    4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    Tham mưu UBND ban hành Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật và Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
    5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý: Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo sơ kết  5 năm triển khai thực hiện Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 250 “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chỉ đạo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh”; tổ chức kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại một số cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh. 
    6. Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh giao; thực hiện có hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan; thực hiện có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, điều hành và đánh giá, phân loại công chức, viên chức.  
    7. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt: thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng tại Văn phòng công chứng An Khang, Lê Vi; hoạt động luật sư tại Văn phòng Luật sư Phan Hùng, Minh Nhật; hoạt động bán đấu giá tài sản tại Trung tâm đấu giá tỉnh Ninh Thuận, kiểm tra Công Ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Hải Đăng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo.
    8. Tiếp tục thực hiện và xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm tạo ra động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt được hiệu quả; tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm của Ngành, gắn kết với các phong trào thi đua “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động; tăng cường kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành.

Văn phòng