Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2019 
20/05/2019 
 
    MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2019
    1. Công tác xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 554/QĐ-BTP ngày 08/3/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018; Quyết định công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực kỳ 2014 - 2018.
    - Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng Quyết định của UBND tỉnh trong Quý II/2019; tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm, thời gian, nhiệm vụ của các Sở, ngành tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh và tổ chức thanh tra.
    - Tiếp tục thực hiện tham mưu UBND tỉnh đề xuất thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khó khăn cho 17 trường hợp thuộc DA đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ và các vụ việc xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của các Sở, ban ngành và địa phương.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật:
     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Quy chế phân công nhiệm vụ của Báo cáo viên pháp luật tỉnh.
    - Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu Chiến binh.
    - Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Công văn số 931/BTP-PBGDPL ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp về Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.                                                    
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    Trình UBND tỉnh báo cáo sơ kết 03 năm Luật hôn nhân và gia đình; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân; chuẩn bị Kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch năm 2019; tiếp tục cấp phiếu  lý lịch tư pháp, cập nhật Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp và theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch.
     5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
     a) Về Bổ trợ tư pháp: 
    Tiếp tục phối hợp Đoàn Luật sư trong việc tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VII ( 2019-2024) và tham mưu UBND tỉnh phê chuẩn kết quả Đại hội nhiệm kỳ VII. Tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng; triển khai việc đăng ký vi bằng sau khi Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang đi vào hoạt động; tổ chức cuộc họp giao ban giữa Cục Thi hánh án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp qúy I/2019 theo Quy chế phối hợp.
    b) Về Trợ giúp pháp lý: 
    - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 257/KH-HĐPHLN ngày 14/02/2019 phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019; ban hành Quyết định miễn nhiệm danh sách Cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã được công nhận theo quy định.
    - Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính (trừ kinh doanh, thương mại) cho người thuộc diện được TGPL; cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần, Cơ sở bảo trợ xã hội Từ Ân, Cơ sở bảo trợ xã hội Thanh Trúc, cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu và tham mưu Báo cáo kết quả sau khi hoàn thành.
     6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Tham gia Đoàn thanh tra theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 về việc thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại một số Sở ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và tổ chức thanh tra.
    - Báo cáo công tác về phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2019.
    - Thanh tra về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1; tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    7. Công tác Văn phòng:
    - Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp.
    - Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Khối thi đua Nội chính như: Quy chế hoạt động, Kế hoạch ký kết giao ước thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 sau khi có Thông báo chính thức của UBND tỉnh.
    - Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 thuộc Sở Tư pháp./.
Văn phòng