Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 
20/02/2019 
 

    1. Công tác xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch số 5296/KH-UBND ngày 18/12/2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Kế hoạch số 2538/KH-STP ngày 28/12/2017 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/02/2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018; tiếp tục thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu.
    - Tham mưu UBND tỉnh đính chính 02 Quyết định có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019. 
    2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Chánh Thanh tra Sở ngành, UBND huyện, thành phố.
    - Tiếp tục thực hiện tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tư vấn các vụ việc xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của các Sở, ban ngành và địa phương.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
    - Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
    - Triển khai Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với BCV pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo QĐ số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
    - Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
     - Tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ việc ông Nguyễn Ngọc Quế.
     - Tiếp tục cập nhật và bổ sung Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; tiếp tục theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch; chuẩn bị sơ kết 03 năm Luật hôn nhân và gia đình.
     5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
     a) Về Bổ trợ tư pháp: 
    - Triển khai Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
    - Theo dõi, tham mưu văn bản nhắc nhở các tổ chức hành nghề Công chứng thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu Công chứng; 
    b) Về Trợ giúp pháp lý: 
    - Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 3150/QĐ-HĐPH ngày 28/12/2018 của HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng Trung ương ban hành Kế hoạch PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2019.
    - Cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, phân công người đánh giá chất lượng hồ sơ vụ việc; duy trì thường xuyên đường dây nóng về TGPL. 
    - Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng trên các lĩnh vực trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
     6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Phúc Nguyên; tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận.
    - Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Phòng Công chứng số 1; ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    7. Công tác Văn phòng:
    - Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Khối thiu đua Nội chính như: Quy chế hoạt động, Kế hoạch ký kết giao ước thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.
    - Phối hợp triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
    - Mở Hội nghị học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan./.

Văn phòng