Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2019 
20/02/2019 
 

    1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tiếp tục thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch số 5296/KH-UBND ngày 18/12/2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Kế hoạch số 2538/KH-STP ngày 28/12/2017 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và Kế hoạch số 783/KH-UBND ngày 28/02/2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018; tiếp tục thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu.
    - Trình UBND tỉnh Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019. 
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Tổng hợp các Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 và Kế hoạch về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 do các Sở, ngành và UBND huyện gửi về.  
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp.
    - Tiếp tục thực hiện tham mưu tư vấn vụ việc do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tư vấn các vụ việc xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của các Sở, ban ngành và địa phương.
    3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở: 
     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật năm 2019.
     - Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác cải cách Tư pháp năm 2019.
    4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
     - Tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ việc ông Nguyễn Ngọc Quế theo Công văn số 4773/UBND-TCDNC ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh.
     - Tiếp tục cập nhật và bổ sung Cơ sở dự liệu lý lịch tư pháp; tiếp tục theo dõi kiểm tra phần mềm hộ tịch.
     5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
     a) Về Bổ trợ tư pháp: 
    - Tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Báo cáo, thống kê hoạt động của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh để phục vụ Kế hoạch thanh tra năm 2019 theo Công văn số 05/TTR-TTCN ngày 03/01/2019 của Thanh tra Bộ Tư pháp
    - Tổ chức giao ban giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án Dân sự.
    b) Về Trợ giúp pháp lý: 
    - Cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, phân công người đánh giá chất lượng hồ sơ vụ việc; duy trì thường xuyên đường dây nóng về TGPL. 
    - Thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng trên các lĩnh vực trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Cập nhật vụ việc tham gia tố tụng lên phần mềm Hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý.
     6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp:
    - Kết luận thanh tra đối với 02 Văn phòng Luật sư: Phúc Nguyên và Ngọc Khánh.
    - Tiếp tục tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận.
    - Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.  
    7. Công tác Văn phòng:
    - Phối hợp với phòng Nghiệp vụ 1 tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
    - Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng và Quy chế thi đua, khen thưởng; Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019; phối hợp Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019./.

Văn phòng