Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
MỘT SỐ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2017-2022 
26/04/2017 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-LĐLĐ ngày 10/02/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 và Hướng dẫn số 20/HD-CĐVC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023; ngày 19/4/2017, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 11/KH-CĐCS tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

    Đại hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2017, để Đại hội thành công theo đúng quy định, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2012-2017 đã thành lập 02 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự - nội dung gồm 05 đồng chí, do đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, Phó ban và các ủy viên, thực hiện việc chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, nghị quyết, phương án nhân sự,… để trình Đại hội. Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết gồm 05 đồng chí, thực hiện công tác tuyên truyền gắn với phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng nhiều hình thức như tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, thi thể thao, tọa đàm, … 
    Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, để các đoàn viên Công đoàn bầu ra Ban chấp hành Công đoàn là những đoàn viên ưu tú có năng lực, trình độ, nhiệt tình, tâm huyết đủ tiêu chuẩn, năng lực, thay mặt đại hội lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ tới, nhưng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12, Điều 13 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI); Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đòan lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan. Cụ thể như sau:
    Một là, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức, tự chuyển hóa, tự chuyển biến; nhiệt tình, tâm huyết với công tác công đoàn; có uy tín, được công chức, viên chức, lao động tín nhiệm, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; gương mẫu, có khả năng lãnh đạo giữ gìn đoàn kết nội bộ, tập hợp đông đảo công chức, viên chức, lao động vào tổ chức Công đoàn.
    Hai là, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, điều kiện tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động công đoàn; am hiểu tình hình cơ quan, đơn vị; có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật và có kỹ năng hoạt động công đoàn.
    Ba là, có sức khỏe, đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, không cục bộ bản vị, không cơ hội, không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí.
    Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ cấu theo độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, trên 50 tuổi) nhưng phải đảm bảo được tính kế thừa và phát triển. Chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra phải có độ tuổi ít nhất làm trọn từ một nhiệm kỳ trở lên, riêng đối với các đồng chí tái cử phải còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất ½ nhiệm kỳ; trong cơ cấu phải chú ý đến cán bộ nữ đạt khoảng 30%. Đồng chí Chủ tịch dự kiến cơ cấu đồng chí cấp phó cơ quan.
    Đến nay, tiến độ thực hiện các bước theo Kế hoạch đảm bảo theo thời gian đã đề ra. Trước khi tiến hành Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ báo cáo kết quả chuẩn bị Đại hội và trình duyệt nội dung, nhân sự, kinh phí, chương trình Đại hội cho Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở, đại diện Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh theo dõi hoạt động Công đoàn và Thường trực Công đoàn viên chức tỉnh để thông qua./.

Thanh Yên