Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Lấy ý kiến Dự thảo văn bản

V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018 và dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019(19/12/2018)

    Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018. Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp) đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018; dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản(06/03/2018)

Kính gửi:
                - Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
                - Các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ(05/03/2018)

Kính gửi: - Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính;
              - Công an tỉnh;
              - UBND các huyện, thành phố;
              - UBND các xã, phường, thị trấn.

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kỳ 2014-2018(04/01/2018)

Kính gửi: 
      - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
      - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh,
      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018(25/12/2017)

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận

V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp(25/09/2017)

Kính gửi: 
            - Sở Nội vụ;
            - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"(30/08/2017)

    Kính gửi:  Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên BCĐ theo Quyết định số 873/QĐ-UBND của UBND tỉnh.