Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THU THẬP, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH PHỤC VỤ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN. 
04/06/2020 
 

    Nhằm tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Y tế; Chiều ngày 03/6/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

    Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp trong công tác thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm 03 chương với 09 điều nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp trao đổi...  Đồng thời, trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể của từng bên liên quan trong quá trình thực hiện, cách thức kiểm tra thực hiện liên thông nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các cơ quan. 
    Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi ký kết Quy chế hai cơ quan giao Phòng Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội tỉnh và Phòng Nghiệp vụ 2 – Sở Tư pháp làm đầu mối. Căn cứ tình hình thực tế, hàng quý, 06 tháng và hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tư pháp phối hợp thành lập Tổ kiểm tra liên ngành để hướng dẫn, kiểm tra xử lý các vướng mắc cũng như đánh giá, nhận định những khó khăn trong quá trình thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi để có giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính./.

Thuý Hằng