Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Kết quả công tác Tư pháp tháng 4/2017 
24/04/2017 
 

    KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2017:
    1. Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    a) Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản:
    - Góp ý văn bản quy phạm pháp luật: 31 văn bản.
    - Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: 14 văn bản.
    - Trình UBND tỉnh (thông qua Công văn số 394/STP-XDKTVB ngày 13/3/2017) về quy trình, thủ tục báo cáo Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành Y tế.
    - Ban hành Công văn số 577/STP-XDKTVB ngày 31/3/2017 về việc góp ý các dự thảo văn bản quy định mức phân bổ đối với Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.
    - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công, phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bổ sung Chương trình xây dựng Quyết định của UBND tỉnh năm 2017.
    b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2016.
    - Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL và tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ; Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/12/2016.
    c) Công tác pháp chế: Ban hành Kế hoạch số 441/KH-STP ngày 16/3/2017 về việc tập huấn công tác lập đề nghị xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
    d) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 03/4/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.
    2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật: 
    - Hoàn thành việc tham mưu tư vấn vụ việc khiếu nại của 15 hộ dân tại tiểu khu 63a, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.
    - Tham gia đoàn phúc tra về công tác bồi thường đất đai của 07 hộ dân tại tuyến đường ven biển tại Phước Dinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
    - Ban hành Công văn số 569/STP-QLXLVPHC ngày 30/3/2017 về việc cử lãnh đạo tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 gửi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn.
    - Hướng dẫn các Sở, ngành xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh
    3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính: 
    - Nhập 62 thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không công khai 11 thủ tục hành chính không còn hiệu lực.
    - Góp ý Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; góp ý kiến dự thảo chuẩn hóa TTHC được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; góp ý dự thảo Quyết định công bố TTHC trên lĩnh vực khen thưởng cấp huyện, cấp xã…
    4. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở: 
     - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1096/UBND-NC ngày 30/3/2017 về việc tập huấn chuyên sâu về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức và kinh phí tổ chức tập huấn theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 464/TTr-STP ngày 17/3/2017.
    - Trình UBND tỉnh ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
    - Chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên pháp luật: tham mưu HĐPHPBGDPL tỉnh ban hành văn bản số 1059/HĐPHPBGDPL ngày 29/3/2017 về việc tổ chức Hội thi; đề nghị Sở Tài chính có ý kiến thẩm định hướng dẫn dự toán kinh phí phục vụ Hội thi và kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.
    - Ban hành Công văn số 445/STP-PBGDPL ngày 16/3/2017 về việc chỉ đạo và rà soát tham mưu điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 547/STP-PBGDPL ngày 29/3/2017 về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh
     - Phổ biến Bộ luật Dân sự cho các xã, phường: Đô Vinh, Bảo An và Thành Hải có trên 160 người tham dự.
    5. Công tác Hành chính tư pháp:
    a) Công tác Lý lịch tư pháp: 
    + Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: Hồ sơ đã thụ lý cấp phiếu: 172 hồ sơ (trong đó: trước hẹn: 131 hồ sơ; đang giải quyết theo quy định: 41 hồ sơ)
    + Vào sổ tiếp nhận thông tin: 481 thông tin.
    + Lập hồ sơ lý lịch tư pháp:  93 hồ sơ.
    b) Công tác hộ tịch: 
    - Lấy ý kiến góp ý Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; ban hành Công văn số 499/STP-HCTP ngày 23/3/2017 về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến về xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí hộ tịch; Công văn số 476/STP-HCTP ngày 21/3/2017 về việc hướng dẫn đăng ký, thay đổi hộ tịch cho người đã chuyển đổi giới tính. 
    - Phối hợp Phòng Tư pháp huyện Thuận Bắc tổ chức tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện.
    c) Công tác Bồi thường nhà nước: 
    - Ban hành Công văn số 509/STP-HCTP ngày 24/3/2017 về việc góp ý dự thảo Luật Trách nhiệm Bồi thường nhà nước (sửa đổi).
    - Trình ký UBND tỉnh báo cáo công tác Bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2017.
    d) Công tác chứng thực: 
    Ban hành Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 03/3/2017 phê duyệt cộng tác viên dịch thuật của huyện Ninh Hải và Công văn số 476/STP-HCTP ngày 16/3/2017 về việc quán triệt Công văn số 194/HTQTCT-CT ngày 10/3/2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
    6. Công tác bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý:
    a) Công tác Bổ trợ tư pháp:
    - Ban hành Công văn số 539/STP-BTTP ngày 29/3/2017 về quy định cụ thể mức thu thù lao công chứng, thù lao dịch thuật, chi phí chứng thực; Báo cáo tình hình chuyển đổi Văn phòng công chứng; Công văn số 469/STP-BTTP  ngày 17/3/2017 về việc đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai; Công văn số 398/STP-BTTP ngày 13/3/2017 về việc tham mưu báo cáo và đề xuất việc chuyển đổi Phòng Công chứng
    - Ban hành Công văn số 521/STP-BTTP ngày 27/3/2017 về việc giải trình việc đề xuất về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án " Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"  
    - Công văn số 493/STP-BTTP ngày 22/3/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 907/UBND-TH ngày 20/3/2017; Công văn số 449/STP-BTTP ngày 16/3/2017 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
    Trong tháng 4, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản ký mới 06 hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, trong đó có 04 hợp đồng tổ chức bán đấu giá thành, 01 hợp đồng đấu giá không thành. Tổng giá khởi điểm của 04 hợp đồng đấu giá thành: 387.145.600 đồng, tổng giá bán: 428.100.000 đồng, chênh lệch 40.954.400 đồng. Tổng số phí và lệ phí thu được: 14.891.500 đồng.
    - Tổ chức ký kết quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số " Thiết chế pháp lý" nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020; Công văn số 522/STP-BTTP ngày 27/3/2017 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý năm 2016; Công văn số 479/STP-BTTP ngày 21/3/2017 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hành động thực hiện chỉ số "Thiết chế pháp lý"   b) Công tác Trợ giúp pháp lý:
    - Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có 43 lượt người tham dự.
    - Trong tháng 4/2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thụ lý 27 vụ việc, đã giải quyết 25 vụ việc.
    7. Công tác Văn phòng: 
    a) Công tác tổ chức cán bộ:
    - Đánh giá phân loại hàng tháng đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở theo Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh bann hành Quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
    - Ban hành Công văn số 628/STP-VP ngày 11/4/2017 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở. Theo đó đã mô tả cụ thể đối với 32 vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2070/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 và xác định các Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm.
    - Cử lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng thẩm định Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; cử công chức tham gia Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Cử lãnh đạo Sở tham gia Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh.
    - Đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2017; Sở Tư pháp đăng ký 03 công chức tham dự lớp QLNN Chuyên viên chính và 08 công chức, viên chức tham dự lớp QLNN Chuyên viên.
    b) Công tác hành chính-tổng hợp:
    - Trình UBND tỉnh đề nghị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2019 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
    - Ban hành Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 12/4/2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
    - Báo cáo thống kê (chính thức) năm 2016 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP.
    - Ban hành Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 31/3/2017 triển khai thực hiện Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 460/KH-STP ngày 17/3/2016 về hoạt động bình đẳng giới; Kế hoạch số 459/KH-STP ngày 21/3/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 101/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoạt động không gian mạng để khủng bố; văn bản tư vấn Sở Y tế trường hợp viên chức tự ý nghỉ việc.
    8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo: 
    - Ban hành Kế hoạch số 533/KH-STP ngày 28/3/2017 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2017; Công văn số 442/STP-TTr ngày 16/3/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    - Trong tháng không có người dân nào đến khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 05 đơn, sau khi nghiên cứu đã hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
    Trên đây là kết quả thực hiện công tác Tư pháp tháng 4/2017 của Sở Tư pháp./.

Văn phòng