Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 
03/01/2017 
 

    Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác Tư pháp năm 2016, đồng thời trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp Ninh Thuận tiếp tục đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác, với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

    I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
    1. Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu được đặt ra trong Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của UBND tỉnh.
    2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
    3. Thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nâng cao chất lượng trong việc thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
    4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành; tăng cường chất lượng, hiệu quả một số dịch vụ công và dịch vụ pháp lý đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân.
    II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2017
    1. Nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017:
    a) Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp:
    - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó chú trọng vào các vấn đề liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
    - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nội dung Hiến pháp năm 2013; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.
    b) Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
    - Tập trung triển khai hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Theo dõi việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của HĐND và UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo Chương trình đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo Luật định; tham gia đóng góp các dự án Luật, dự thảo văn bản áp dụng pháp luật của các cấp, các ngành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản, nhất là các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2017.
    - Thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đôn đốc xử lý những văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa; xử lý các văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội được phát hiện thông qua rà soát. Tập trung thu thập, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để phục vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và khai thác văn bản quy phạm pháp luật.
    c) Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở:
    - Chủ động tham mưu việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, pháp lệnh và những văn bản pháp luật mới được Quốc Hội thông qua năm 2016 và năm 2017 gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của Tỉnh; nhất là những văn bản liên quan đến những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm với đời sống xã hội và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục tuyên truyền chủ quyền biển đảo, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác trên các vùng biển; tham mưu xây dựng Kế hoạch “Ngày pháp luật” năm 2017 với hình thức và nội dung phù hợp.
    - Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh; thường xuyên củng cố, kiện tòan, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt; triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng Hương ước, Quy ước và kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
    - Thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu UBND tỉnh sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc, bất cập, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên. 
    d) Công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, nhất là Nghị định sửa đổi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sau khi được Chính phủ ban hành.
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, tập trung theo dõi đối với các lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân và các lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; qua đó, đánh giá đúng tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, thực trạng tình hình tuân thủ pháp luật để đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp, nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    e) Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính:
    - Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Tham gia Đoàn kiểm tra công tác liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh tại các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan.
    - Thường xuyên rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục tham mưu đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm 30% thời gian thực hiện trên từng thủ tục, nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Cập nhật kịp thời, đầy đủ hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
    - Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
    g) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:
    - Tăng cường công tác quản lý nhà nước để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hộ tịch. Tham mưu UBND tỉnh:  trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 về việc Quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh và ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 về việc Quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 
    - Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp cấp cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với thủ tục Lý lịch tư pháp, thủ tục chứng thực, thủ tục đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện phần mềm quản lý hộ tịch tại cấp tỉnh, huyện, xã, khi Bộ Tư pháp triển khai.
    - Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 
    - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4357/KH-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng kết Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và đề xuất giải pháp cho thời gian tới. Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm bảo thông tin lý lịch tư pháp được kiểm tra, phân loại, lập lý lịch tư pháp, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời; tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phấn đấu giảm 30% thời gian so với thời gian theo quy định.
    - Thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2017; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả; hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo quy định.
    - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm.
    h) Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:
    - Công tác bổ trợ tư pháp:
    + Tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; các nội dung, các vấn đề về bổ trợ tư pháp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về bổ trợ tư pháp. Đặc biệt là việc tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ lợi ích của việc xã hội hoá hoạt động bổ trợ tư pháp.
    + Triển khai thi hành có hiệu quả Luật Công chứng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc ban hành Đề án “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng và thực hiện tốt Đề án thành lập Hội công chứng viên của tỉnh.
    + Thực hiện Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
    + Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3143/QĐ-BTP ngày 21/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp giai đoạn 2015-2020; tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án ”Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh”.
    + Đẩy mạnh việc triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hướng dẫn cụ thể việc đăng ký hành nghề Quản tài viên.
    + Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4103/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại.
    - Công tác Trợ giúp pháp lý:
    Thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình và tổ chức thực hiện. Cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng tại phiên tòa; đại diện ngoài tố tụng.
    i) Công tác xây dựng Ngành; đào tạo bồi dưỡng:
    - Kiện toàn bộ máy cơ quan theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 2 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
    - Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Sở, Quy chế văn hóa công sở; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; thường xuyên rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.
    - Chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác (tháng, quý...), xác định ưu tiên hợp lý trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 
    k) Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách-tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
    - Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê trong toàn Ngành tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách - tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan.
    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh các hoạt động nghiệp vụ công tác tư pháp ở cơ sở đi vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2017. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch.
    l) Quản lý nhà nước về công tác pháp chế:
    Thực hiện tốt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Duy trì chế độ giao ban theo định kỳ.
    m) Công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng:
    - Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm khi được UBND tỉnh phê duyệt. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, duy trì tốt chế độ giao ban; tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc cho tổ chức và công dân.
    - Thực hiện có hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, điều hành: lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, công chứng, hộ tịch...
    - Thực hiện tốt Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/11/2016), chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh giao. Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về Lý lịch tư pháp phục vụ người dân; cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Thực hiện tốt Văn phòng điện tử (TD office) và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Sở. 
    - Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm tạo ra động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt được hiệu quả; từng cán bộ, công chức, viên chức; từng phòng, đơn vị đăng ký nội dung thi đua phải cụ thể sát với nhiệm vụ công tác được giao.
    - Tập trung thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Ngành, gắn kết với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động.
    - Tăng cường kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành; chú trọng việc phát hiện, động viên và khen thưởng kịp thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
    - Thực hiện việc khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời, thống nhất; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động.
    2. Giải pháp chủ yếu:
    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017, ngành Tư pháp xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:
    a) Tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành, để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; quyết tâm tìm giải pháp, góp phần để thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.
    b) Tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác Tư pháp, nhất là nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
    c) Nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp; cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh.
    d) Đổi mới hình thức nâng cao chất lượng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 
    e) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, đưa công tác này ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo góp phần tích cực tham gia vào hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
    g) Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế ở các Sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    h) Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tổ chức sơ, tổng kết việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
    i) Thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.
    k) Quan tâm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành; thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020; quản lý tài chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.
    l) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân.
    m) Phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng và đơn vị thuộc Sở xây dựng Kế hoạch cụ thể của phòng, đơn vị mình trình Lãnh đạo Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hàng tháng, quý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm đánh giá những việc làm được và chưa làm được để báo cáo Giám đốc Sở xem xét, cho ý kiến.
    2. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phòng Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch công tác gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/01/2017.
    3. Tăng cường vai trò trách nhiệm, tính chủ động của các Phó Giám đốc Sở trong chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các phòng, đơn vị (theo Quy chế làm việc và Quyết định phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở); giúp Giám đốc Sở theo dõi chỉ đạo kịp thời toàn diện công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
    4. Giao Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi việc triển khai Kế hoạch này; hàng tháng, quý các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòn Sở để tổng hợp báo cáo theo quy định./.
    (Chuong trinh Cong tac tu phap nam 2017)

Văn phòng