Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Kế họach Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" 
26/12/2017 
 

    Ngày 25/12/2017 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế họach số 5394/KH-UBND về Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

PBGDPL