Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 
11/01/2017 
 

    Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày  16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2017  trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích:
    Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trọng tâm là các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đất đai, xây dựng.... Bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
    2. Yêu cầu:
    a) Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các thủ tục hành chính tại các cấp đã được công bố, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định TTHC không còn phù hợp, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 
    b) Thực hiện rà soát, cắt giảm 30% thời gian thực hiện trên từng thủ tục theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 
    c) Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các cấp, các ngành; kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì hướng dẫn hoặc thông báo một lần bằng văn bản nêu rõ toàn bộ nội dung và lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, bảo đảm 100% hồ sơ được trả kết quả sớm và đúng hẹn.
    II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG
    1. Phạm vi: Các Sở, ban, ngành và địa phương rà soát các quy định về TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo và đề xuất kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không  thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 
     2. Nội dung:
    a) Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh chủ động, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC các cấp theo quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương; thực hiện kiểm soát chặc chẽ ngay từ khâu dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính, đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương.
    b) Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các thủ tục hành chính tại các cấp đã được công bố, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định TTHC không còn phù hợp, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Hoàn thành việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa TTHC tại các cấp theo quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương. 
    c) Thực hiện rà soát, phấn đấu giảm thời gian giải quyết đối với 30 thủ tục hành chính trở lên trên từng lĩnh vực (tương ứng giảm 30% tổng thời gian thực hiện/01 thủ tục). Tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 80%.
    d) Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:
    a) Tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này.
    b) Rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình; kịp thời phát hiện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, không cần thiết…trong Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị.
    c) Chủ động rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi; tiết kiệm tối đa chi phí cho các nhà đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.
    d) Hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC.
    2. Chế độ thông tin báo cáo:
    - Báo cáo 06 tháng (trước ngày 20/5) và báo cáo năm (trước ngày 20/11), các Sở, ngành, địa phương tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và kiến nghị đề xuất (nếu có) và gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Giao Sở Tư pháp:
    + Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát đã được phân công tại Kế hoạch này.
    + Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và kết quả rà soát của các Sở, ngành và địa phương; đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ và kiến nghị xử lý đối với những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc Kế hoạch này.
    + Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo đúng Kế hoạch đã ban hành.
    Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp (bằng văn bản) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
    (Danh mục)

KSTTHC