Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
KẾ HOẠCH tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 
09/06/2017 
 

    Thực hiện Công văn số 2783/CV-TĐTN-TN ngày 02/6/2017 của Ban thường vụ tỉnh đoàn Ninh Thuận “về việc hổ trợ tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật”;
    Căn cứ Kế hoạch số 01 -KH/CĐ ngày 05/01/2017 của Chi đoàn Sở Tư pháp về việc thực hiện công tác phong trào phong thanh thiếu niên năm 2017;
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp;

Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư  pháp xây dựng kế hoạch Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung cụ thể như sau:  
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích 
    - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch Chi đoàn về việc “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh  Thuận;
    - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên chi đoàn Sở Tư pháp, xã hội, cộng đồng và người dân trong vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;
    - Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của huyện Bác Ái nói riêng và cả tỉnh nói chung.
    2.  Yêu cầu 
    - Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình;
    - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền của Chi đoàn như cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, vận động, tư vấn, hỗ trợ,…nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ  tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống cao; giúp người dân hiểu tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;
    - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên trong Chi đoàn, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn viên trong Chi đoàn, tỉnh Đoàn và xã Đoàn của địa phương.
    II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
    1. Phạm vi:
    Vùng dân tộc thiểu số các xã (Phước Chính, Phước Trung, Phước Đại, Phước  Thắng, Phước Hòa và Phước Tiến).
    2. Đối tượng:
    - Thanh niên, vị thành niên (nam/nữ) là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn/tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;
    - Phụ huynh học sinh/cha mẹ của nam nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành niên;
    3. Thời gian thực hiện vào các ngày 15/7 và 21, 22/7/2017
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG
    1. Tiển khai các hoạt động
    a) Phương thức thực hiện: Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp với tỉnh Đoàn, Phòng phổ biến giáo dục pháp luật và xã Đoàn của địa phương có liên quan triển khai thực hiện.
    - Phối hợp thực hiện kế hoạch: tỉnh Đoàn (Đ/c Phúc) phối xã Đoàn địa phương hổ trợ máy chiếu, âm thanh, hội trường và mời bà con tham dự buổi tuyên truyền.
    b) Kinh phí tham gia hoạt động: các phòng, đơn vị thuộc sở hổ trợ tiền công tác phí cho đoàn viên tham gia hoạt động.
    c) Phương tiện tham gia hoạt động: Đi bằng xe máy
    2. Đoàn viên tham gia
    - Nguyễn Võ Hữu Vũ; (Bí thư chi đoàn chịu trách nhiệm chính, xây dựng nội dung và tuyên truyền)
    - Nguyễn Thị Kim Cúc; ( Ủy viên ban chấp hành phụ trách chí phí hoạt động)
    - Trượng Quốc Thái;
    - Huỳnh Lê Kim Hải; (Đoàn viên chịu trách nhiệm màng chiếu, máy chiếu)
    - Trần Minh Tuân;
    - Lê Thị Ngọc Thoa; 
    - Lương Thị Anh Liễu.
    3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
    a) Các hoạt động chủ yếu:
    - Hướng dẫn, triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;
    - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang wed của Sở;
    - Cung cấp tài liệu, những thông tin có liên quan;
    - Đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
    b) Phương thức thực hiện: Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp với tỉnh Đoàn, xã Đoàn của địa phương có liên quan triển khai thực hiện.
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Bí thư Chi đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ trong BCH Chi đoàn kiểm tra số lượng đoàn viên tham gia và tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 
    2. Các đoàn viên Chi đoàn tham gia đầy đủ để thực hiện đảm bảo thời gian trong kế hoạch để hoạt động thực hiện đạt hiệu quả.
    3. Kính đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, hổ trợ kinh phí, công tác phí in ấn tờ gấp để chi Đoàn tham gia hoạt động có hiệu quả.
    Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Chi đoàn Sở Tư pháp báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Sở chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để đoàn viên Chi đoàn tham gia hoạt động có hiệu quả./.
Chi đòan Sở Tư pháp